top of page

Litteraturliste

Adrados, L.C. & Eskesen, A. 2014: Strandtudse – biologi og forvaltning (Jammerbugt Kommune)

Ahrens, T.G. 1921: »The Present Status of the European Bison or Wisent« (Journal of Mammology, Vol. 2, No. 2; May, 1921, s. 58-62)

Andersen, C.B.H. 2006:  »Om sandflugten i Thy« (Sydthy Årbog 2006, s. 91-97)

 

Andersen, E.Ø., Buck, A., Adrados, L.C., Broe, E.C. & Immersen, B.B. 2016: Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy (Nationalparkfond Thy)

Andresen, J. 2005: »Engen i Hørret Skov - et botanisk laboratorium og et kulturminde« (Gejrfuglen nr 2/2005, s. 28-34; Østjysk Biologisk Forening)

 

Andersen, L.W. 2014: Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr og én vævsprøve fra 4. kvartal 2014 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Asferg, T. 2016: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Asferg, T., Clausen, P., Christensen, T.K., Bregnballe, T., Clausen, K.K., Elmeros, M., Fox, A.D., Haugaard, L., Holm, T.E., Laursen, K., Madsen, A.B., Madsen, J., Nielsen, R.D., Sunde, P. & Therkildsen, O.R. 2016: Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Aude, E., Hansen, D. N., Møller, P.F. & Riis-Nielsen, T. 2002: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ? (Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Aude, E. & Frederiksen, R.F. 2015: Mosserne i Nationalpark Thy (HabitatVision)

 

Bengtsson, S.R. & Ravn, M. 2015: Forvaltningsplan 2015-2020:  Mellemområdet, Lille Vildmose (Aalborg Kommune, Aage V. Jensen Naturfond og Faunaforst)

Berthelsen, J.P. 2012: Overvågning af bæver i Danmark 2011 (Notat, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Berthelsen, J.P. 2014: Vurdering af muligheder og behov for udsætning af bæver (Castor fiber) i Omme Å, Borris Skydeterræn 2014 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Berthelsen, J.P. & Nitschke, M. 2015: Overvågning af bæver (Castor fiber) i Vestjylland 2011-2014 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Bjørnvig, T. 1978: Også for naturens skyld – økologiske essays (Gyldendal)

 

Bladt, J., Brunbjerg, A.K., Moeslund, J.E., Petersen, A.H. & Ejrnæs, R. 2016: Opdatering af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark 2015 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Bocherens H., Hofman-­Kamińska E., Drucker D.G., Schmölcke U. & Kowalczyk R. 2015: »European Bison as a Refugee Species? Evidence from Isotopic Data on Early Holocene Bison and Other Large Herbivores in Northern Europe« (PLoS ONE 10(2): e0115090. doi:10.1371/journal.pone.0115090)

 

de Bonte, A.J., Boosten, A., van der Hagen, H.G.J.M. & Sýkora, K.V. 1999: »Vegetation development influenced by grazing in the coastal dunes near The Hague« (Journal of Coastal Conservation, 5, 59-68)

Brocker, S. 2007: Store floder (Viden om verden, Turbine)

 

Brunbjerg, A.K., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. 2014: »Experimental evidence for disturbance as key to the conservation of dune grassland« (Biological Conservation 174/2014, s. 101–110)

 

Brunbjerg, A.K., Jørgensen, G.P., Nielsen, K.M., Pedersen, M.L., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R.  2015a: »Disturbance in dry coastal dunes in Denmark promotes diversity of plants and arthropods« (Biological Conservation 182 (2014), s. 243–253)

 

Brunbjerg, A.K., Jørgensen, G.P., Nielsen, K.M., Peder-sen, M.L., Svenning, J.-C. & Ejrnæs, R. 2015b: »Danmarks klitnatur trues af stabilitet« (Vand & Jord nr. 22, s. 64-68)

 

Brunbjerg, A.K., Eiserhardt, W.L., Ejrnæs, R. & Svenning, J.-C. 2016: »Klitsamfund langs den jyske vestkyst og i resten af verden – om fylogeni, forstyrrelse og forvaltning« (Flora og Fauna nr. 122 (1+2), s. 28-36)

 

Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Heilmann-Clausen, J., Aude, E., Poulsen, R.S. & Pedersen, J. 2009: »Dødt ved og gamle træer – hvor meget og hvor mange i danske skove« (Jord og Viden nr. 17/2009, s. 10-13)

 

Bruun, H.H., Heilmann-Clausen, J. & Ejrnæs, R. 2012a: »Råddenskab skaber liv« (Kaskelot Vol. 194, s. 12-15)

 

Bruun, H.H. & Heilmann-Clausen, J. 2012b: »Hvordan sikrer vi skovenes biodiversitet?« (i Meltofte, H. (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 35-39; Det Grønne Kontaktudvalg)

 

Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Hansen, M.D.D., Heilmann-Clausen, J., Rahbek, C. & Svenning, J.-C. 2015: »Her er fakta om biodiversitet i skovene« (Altinget.dk, 12.5.2015)    

 

Bruun, H.H., 2015: »Galmyg i Odsherred – fem års systematisk lokal faunaundersøgelse« (Flora og Fauna 121, s. 13-23)

Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Heilmann-Clausen, J. & Thomsen, K.: »Vi brænder de træer, der skulle hente CO2 ud af atmosfæren« (Forskerzonen/Videnskab.dk, 19.10.2019)

 

Brøgger-Jensen, S., Martens, B. & Kanstrup, N. 2015: Evaluering af indsatsplan mod mårhund (evalueringsrapport udarbejdet af COWI for Naturstyrelsen)

 

Brøndegaard, V.J. 1985: Folk og Fauna: dansk etnozoologi, bd. 1-3 (Rosenkilde og Bagger)

Buchmann, K., Christiansen, L-L., Thamsborg, S. M., Johansen, M. V., Olsen, A., Friese, S., & Didriksen, U. 2014: »Bisonoksers snyltere: med fokus på den bornholmske bestand« (Natur på Bornholm 12, s. 36-40)

 

Buchmann, K., Thamsborg, S. M., Niels-Christiansen, L-L. W., Olsen, A., Vennervald, B. J., & Johansen, M. V. 2016: »Parasitterne i den europæiske bison på Bornholm: Risiko for bison, vilddyr, tamdyr og mennesker« (Natur på Bornholm, 14(1), s. 68-72)

 

Buchwald, E., & Søgaard, S. 2000: Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk (Skov- og Naturstyrelsen)

 

Buchwald, E. 2012: »Flora og vegetation på Tofte-ejendommen« (i Hald-Mortensen, P. (red.): Tofte Skov og Mose. Status 2012, s. 154- 209; Aage V. Jensen Naturfond)

Buchwald, E. & Heilmann-Clausen, J. 2018: Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum)

 

Buk, K., Kunstmann, J., Pedersen, J.P. & Thomsen, K. 2011: Visioner for vild natur på Oksbøl Krondyrreservat (Verdens Skove)

 

Bunzel-Drüke, M. 2001: »Ecological substitutes for wild horse (Equus ferus Boddaert, 1785 = E. przewalskii Poljakov, 1881) and aurochs (Bos primigenius Bojanus, 1827)« (Natur- und Kulturlandschaft, Höxter/Jena 2001, AFKP)

 

Bunzel-Drüke, M. 2004: Projekt Taurus – en økologisk erstatning for uroksen (oversat og bearbejdet af Karsten Thomsen, Nepenthes Forlag 2005)

 

Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer, G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J., Scharf, M. & O. Zimball 2008: Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung – ‘Wilde Weiden’ (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf-Lohne)

 

Buttenschøn, R., Degn, H.J., & Jørgensen, S. 2005: Forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede (Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet, Skov & Landskab)

 

Buttenschøn, R.M. 2007: Græsning og høslæt i naturplejen (Miljøministeriet)

 

Buttenschøn, R.M. 2008a: »Skoven som græsgang – fra hedeplantage til lysåben græsningsskov« (Vidensblade Park og Landskab 6.6-9, 2008)

 

Buttenschøn, R.M. 2008b: »Effekt af græsning på træer og buske – Fra hedeplantage til lysåben græsningsskov« (Vidensblade Park og Landskab 6.6-10, 2008)

 

Buttenschøn, R.M. 2013: Anbefalinger vedrørende naturpleje af Mellemområdet, Lille Vildmose (rapport udarbejdet for Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond)

 

Buttenschøn, R.M. 2016: Forslag til plan for græsningsdriften i Tofte Skov (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

Buttenschøn, R.M., 2016b: Faktaark om Helårsgræsning som driftsgren (Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen)

Buttenschøn, R.M. & Gottlieb, L. 2019: Skovgræsning med biodiversitetsformål (IGN Rapport, Institut for Geo­videnskab og Naturforvaltning)

 

Buus, M. 2015: Hanstholm Vildtreservat i kulturhistorisk perspektiv (Nationalpark Thy og Museum Thy)

 

Baagøe, H.J. & Jensen, T.S. (red.) 2007: Dansk pattedyratlas (Gyldendal i samarbejde med Naturhistorisk Museum og Zoologisk Museum)

 

Binderup, M. 2006: »Nutidens kyster og klitter« (i Larsen, G.,  Sand-Jensen, K. & Binderup, M. (red.): Naturen i Danmark bd. 2: Geologien, s. 395-436 Gyldendal)

 

Callan, R., Nibbelink, N.P., Rooney, T.P., Wiedenhoeft, J.E. & Wydeven, A.P. 2013: »Recolonizing wolves trigger a trophic cascade in Wisconsin (USA)« (Journal of Ecology Vol. 101, Issue 4, s. 837–845)

 

Ceballos, G., Ehrlich, P.R., Barnosky, A.D., Garcia, A., Pringle, R.M. & Palmer, T.M. 2005: »Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction« (Science Advances Vol. 1, No. 5)

 

Christensen, J.V. 2016: »« (Habitat nr. 13/2006, s. 36-43; Dansk Zoologisk Selskab)

Clarke, M.L. & Rendell, H.M. 2011: »Atlantic storminess and historical sand drift in Western Europe: implications for future management of coastal dunes« (Journal of Coastal Conservation, 2011/15, s. 227–236)

 

Clevenger, T. & Huijser, M.P. 2009: Handbook for design and evaluation of wildlife crossing structures in North America (Western Transportation Institute, Montana State University)

 

Conrath, M. 2008: »Zur Geschichte der Döberitzer Heide« (www.mc-mk.de/GdDH/geschichte.html)

 

Corlett, R.T. 2016: »Restoration, Reintroduction, and Rewilding in a Changing World« (Trends in Ecology & Evolution Vol. 31, No. 6, s. 453-462)

 

Cornelissen, P., Beemster, N., & Breeveld, H. 2016: Vegetatie, vogels, grote herbivoren en recreatie in de Oostvaardersplassen (Verslag monitoring periode 1 mei 2015 t/m 30 april 2016; Staatsbosbeheer)

Cornelissen, P., Beemster, N. & Kuypers, H.-E. 2018: Vegetatie, vogels, grote herbivoren en recreatie in de Oostvaardersplassen (Staatsbosbeheer)

Cromsigt, J.P.G.M., Kemp, Y.J.M.,Rodriguez, E. & Kivit, H. 2018: »Rewilding Europe's large grazer community: how functionally diverse are the diets of European bison, cattle, and horses?« (Restoration Ecology Volume 26, Issue 5, september 2018; s. 891-899)

 

Dahl, F., Åhlén, P.-A., Swartström, J., Lindström, M. & Platz, M.L.S. 2013: Forvaltning af den invasive mårhund (Nyctereutes procyonoides) i de nordeuropæiske lande (lægmandsrapport, Det Svenske Jægerforbund)

Davis, M., Faurby, S. & Svenning, J.-C. 2018: »Mammal diversity will take millions of years to recover from the current biodiversity crisis« (PNAS October 30, 2018 115 (44) 11262-11267; published ahead of print October 15, 2018) 

Degn, H.J. 2006: Lyng og græs på Randbøl Hede 2005 – de store linier (notat udarbejdet for Randbøl Skovdistrikt)

 

Degn, H.J. 2006b: Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark – en metodehåndbog (AmphiConsult; Degn’s NaturConsult)

Degn, H.J. 2013: »De danske heder bliver mere våde« (Vand & Jord nr. 4/2013, s. 148-152)

 

Degn, H.J. 2015: Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014 (Naturstyrelsen)

 

De Bruijn, O. & Vegh, M. 2007: »Summary of the pilot project. Bialowieza forest cross-border ecological network: A forest of hope« (European Centre for Nature Conservation, Verniging Natuurmonumenten: www.ecnc.org/uploads/documents/bialowieza-summary-of-experts-report.pdf)

 

De Økonomiske Råd, 2014: Økonomi og Miljø (Vismands-rapport; kapitel III, s 67-102)

 

De Vos, J.M., Joppa, L.N., Gittleman, J.L., Stephens, P.R. & Pimm, S. 2015: »Estimating the normal background rate of species extinction« (Conservation Biology Vol. 29, Issue 2, s. 452-462)

 

Der Sarkissian, C. m.fl. 2015: »Evolutionary Genomics and Conservation of the Endangered Przewalski’s Horse« (Current Biology Vol. 25, Issue 19; s. 2577-2583)

Dinesen, L., Romdal, T.S., Grell, M.B. & Buchwald, E. 2016: »Udviklingen i antallet af ynglefugle i Danmark 1800-2012 II« (Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift nr. 110, s. 201-206)

 

Dirzo, R., Young, H.S., Galetti, M., Ceballos, G., Isaac, N.J.B. & Collen, B. 2014: »Defaunation in the Anthropcene« (Science Vol. 345, s. 401-406)

 

Doody, J.P. 2013: Sand Dune Conservation, Management and Restoration (Coastal Research Library, Vol. 4, Springer)

 

Donlan, J. m.fl. 2005: »Re-wilding North America« (Nature, Vol. 436, s. 913-914)

 

Dragsdahl, J. 1999: »Urskoven råber hjælp« (Weekendavisen, 17.9.1999)

 

Dubgaard, A., Kallesøe, M.F., Petersen, M.L. & Ladenburg, J. 2003: Cost-benefit analyse af Skjern-Å-projektet (Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole)

 

Dubgaard, A. m.fl. 2012: Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder (Fødevareøkonomisk Institut)

 

Dudley, N. (ed.) 2008: Guidelines for Applying Protected Area Management Categories (Gland, Switzerland: IUCN)

 

Duncan, R.P., Boyer, A.G. & Blackburn, T.M. 2013: »Magnitude and variation of prehistoric bird extinctions in the Pacific« (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 110, no. 16, s. 6436-6441)

 

Dupont, Y.L., Strandberg, B., Bruus, M. & Madsen, H.B. 2015: »Konkurrence mellem vilde bier og honningbier: Hvad ved vi egentlig?« (Tidsskrift for biavl 1/2015, s. 10-13)

 

Dyck, J. 1980: »Skal vi overveje at skabe helt uberørte naturområder i Danmark?« (i Møller m.fl. 1980: Status over den danske plante- og dyreverden, Fredningsstyrelsen)

 

Ejrnæs, R., Nygaard, B. & Fredshavn, J. 2009: Overdrev, enge og moser. Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af biodiversitet (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Ejrnæs, R. 2010: »Hvordan kan vi nå EU-målsætningen om at stoppe tilbagegangen af biodiversitet i Danmark?« (i Geldmann, J. (red.) m.fl.: Naturens tilstand i Danmark. Vidensbaseret debatdag, den 13. april 2010, s. 18-23; Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab)

Ejrnæs, R., Wiberg-Larsen, P., Holm, T.E., Josefson, A., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L.W., Winding, A., Termansen, M., Hansen, M.D.D., Søndergaard, M., Hansen, A.S., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Krogh, P.H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G. 2011: Danmarks biodiversitet 2010 – status, udvikling og trusler (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

Ejrnæs, R., & Buttenschøn, R. 2012: »Hvordan sikrer vi græslandets og hedens biodiversitet?« (i H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 40-44; Det Grønne Kontaktudvalg)

 

Ejrnæs, R., Skov, F., Bladt, J., Fredshavn, J. & Nygaard, B. 2012: Udvikling af en High Nature Value (HNV) indikator. Rangordning af arealer efter naturværdi og potentiale (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Ejrnæs, R. 2013: Natur (Tænkepauser nr. 9, Aarhus Universitetsforlag)

 

Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg-Larsen, P. & Rahbek, C. 2014: Biodiversitetskort for Danmark (udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet, og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Ejrnæs, R., Bladt, J. & Fløjgaard, C. 2017: »Rewilding som planmål i Antropocæn« (Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning, Årg. 123, nr. 38, s. 1-12)

Ejrnæs, R., Moeslund, J.E., Brunbjerg, A.K., Groom, G.B. & Bladt, J. 2018: Videreudvikling af lokal bioscore for biodiversitetskortet for Danmark (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Ejrnæs, R., J.-C. Svenning, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, C. Rahbek & M.D.D. Hansen 2019a: »Biodiversiteten er i tilbagegang – også på statens arealer« (Altinget.dk, 22.1.2019)

Ejrnæs, R., Bruun, H.H., Heilmann-Clausen, J. & Strandberg, B. 2019b: Virkemiddelkatalog for natur. De vigtigste mål i biodiversitetsforvaltningen og deres tilhørende virkemidler (Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

 

Ellermann, T., Bossi, R., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Grundahl, L. & Geels, C. 2015: Atmosfærisk deposition 2013 (NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

 

Elmeros, M., Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B. 2004: Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003 (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Elmeros, M., Viñas, M.M., Andersen, P.N. & Baagøe, H.J. 2011: Undersøgelser af pattedyrs brug af fanuabroer på rute 18 ved Herning. En biologisk vurdering med anbefalinger til forbedringer og fremtidig praksis for faunabroer (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Elmeros, M., Andersen, P.N., Sunde, P. Haugaard, L., Skov, F. & Madsen, A.B. 2014: Påkørte større vilde dyr i Danmark 2003-2012 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Elmeros, M. 2017: Bestandsudvikling og udbredelse af bæver i Jylland i foråret 2017 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

Emborg, J., Hahn, K. & Christensen, M. (red.) 2001: Urørt skov i Danmark – status for forskning og forvaltning (Skovbrugsserien nr. 28, Skov & Landskab)

 

Eskildsen, A. 2007: Udsætning af bæver (Castor fiber) i Arresøoplandet – en habitatanalyse (Bachelorprojekt ved Københavns Universitet)

 

Eskildsen, A., Carvalheiro, L.G., Kissling, W.D., Biesmeijer, J., Schweiger, O. & Høye, T.T. 2015: »Ecological specialization matters: long-term trends in butterfly species richness and assemblage composition depend on multiple functional traits« (Diversity and Distributions, Vol. 21, No. 7, s. 792-802)

Europarc Deutschland 2012: Komitee-Bericht zur Evaluierung des Nationalparks Sächsischen Schweiz (Endbericht des Evaluierungskomitees)

 

Faunaforst 2013: Naturpleje med græsningsdyr på Forsvarets terræner. Analyse af muligheder, begrænsninger, fordele og ulemper

Faurby, S. & Svenning, J.-C. 2015: »Historic and prehistoric human-driven extinctions have reshaped global mammal diversity patterns« (Diversity and Distributions, Vol. 21, No. 10, s. 1155-1166)

Faurholdt, N., Hinke, H. & Hansen, P.E. 2013: »Synger Brændeskærm (Selinum dubium (Schkur) Leute) på sidste vers?« (URT 37:4 november 2013, s. 144-151)

 

Feilberg, J. & Schneekloth, M. 2005: Naturpark Åmosen-Tissø – naturværdier (Specialerapport, Styregruppen for Naturpark Åmosen-Tissø)

 

Feilberg, L. 1968: »Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård« (Dansk dendrologisk Årsskrift, bd. 3, I, s. 7-44)

 

Flagel, F.G., Belovsky, G.E. & Beyer Jr., D.E. 2016: »Natural and experimental tests of trophic cascades: gray wolves and white-tailed deer in a Great Lakes forest« (Oecologia, Vol. 180, Issue 4, s. 1183-1194)

 

Fløjgaard, C. & Ejrnæs, R. 2016: »Vildere kronvildt« (Habitat 13/2016, s. 18-25)

 

Fløjgaard, C., Haugaard. L., de Barba, M., Taberlet, P. & Ejrnæs, R. 2016: Fødevalg hos krondyr i Klelund Dyrehave. Undersøgelse af den rumlige og tidsmæssige variation i krondyrenes fødevalg (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Fløjgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2017: Naturpleje og arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000-områderne (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Forslund, M. 2003: Fågelfaunan i olika skogsmiljöer – en studie på beståndsnivå (Rapport nr. 2, Skogsstyrelsens förlag)

 

Franzén, M. & Ranius, T. 2004: »Habitat associations and occupancy patterns of burnet moths (Zygaenidae) in semi-natural pastures in Sweden« (Entomologica Fennica, Vol. 15, s. 91-101)

 

Fredshavn, J., Søgaard, B., Nygaard, B., Johansson, L.S., Wiberg-Larsen, P., Dahl, K., Sveegaard, S., Galatius, A., & Teilmann, J. 2014a: Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Fredshavn, J. & Søgaard, B. 2014b: Levestedsvurdering for eremit, Osmoderma eremita (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Fredshavn, J. 2016: Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

Fredshavn, J., Nygaard, B., Ejrnæs, R., Damgaard, C., Therkildsen, O.R., Elmeros, M., Johansson, L.S., Alnøe, A.B., Dahl, K., Nielsen, E.H., Pedersen, H.B., Sveegaard, S., Galatius, A. & Teilmann, J. 2019: Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Oversigt over Danmarks Artikel 17-rapportering til habitatdirektivet 2019 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Friese, S. 2016: »Bisonflokken trives – 13 fødsler, 3 dødsfald og en aflivning« (Gylle.dk, 20.11.2016)

 

Frostholm, A.B., Schjelde, J. & Holmstrup, G. 2016: Sådan ligger landet – tal om naturen (Danmarks Naturfredningsforening)

Gjelstrup, P. 2010a: Bæverdæmninger. Betydning for insektliv m.v. (faglig rapport til DMU)


Gjelstrup, P. 2010b: Bæver-fældede døde vedmængder efterladt i Klosterhede plantage 10 år efter udsætning – og betydningen heraf for insekter (faglig rapport til DMU)

 

Goras, G., Tananaki, C., Dimou, M., Tscheulin, T., Petanidou, T. & Thrasyvoulou, A. 2016: »Impact of honey bee (Apis Mellifera L.) density on wild bee foraging behaviour« (H. Apic. Sci., Vol. 60, No. 1, s. 49-61)

 

Gould, J.S. 1994: »The Evolution of Life on the Earth« (Scientific American, October 1994)

Graubæk K. & Hansen, K. 2015: Notat vedr. overvågning af Eremit og Stellas mosskorpion på Sydsjælland, Lolland og Falster (upubl.)

Graubæk, K. 2017: Overvågning af engperlemorsommerfugl (Brenthis ino) 2017 i Bidstrup Skovene. Rev. 1. (Entomologisk Fagudvalg)

Graubæk, K. 2018: NOVANA overvågning af stellas mosskorpion og eremit på Sjælland samt Lolland og Falster 2018 (Amphi Consult) 

 

Green, P. 2013: The free-living ponies within the Exmoor National Park: their status, welfare and future. A Report to the Exmoor Moorland Landscape Partnership (South Woolley Farm, Shirwell, Barnstaple EX31 4JZ)

 

Grønning, J., & Lind, A.D. 2004: Analyse af den biologiske mangfoldighed i nordsjællandske statsskove (Grønning & Lind)

Gould, J.S. 1994: »The Evolution of Life on the Earth« (Scientific American, October 1994)

Haaning, A.: Naturens lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance 1250-1650 (C.A. Reitzels Forlag)

Hald-Mortensen, P. 1971: »Om lossen i Thy« (Flora og Fauna 77, s. 85-86)

Hald-Mortensen, P. (red.) 2012: Tofte Skov og Mose. Status 2012 (Aage V. Jensen Naturfond)

Hansen, K. 2009: »Dårligt design i nye søer giver få fugle« (Fugle og Natur, nr. 3/2009, s. 3-7) 

 

Hansen, K. 2011: Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land, bd. I: Jylland (Forlaget Bæredygtighed)

 

Hansen, K. 2014: Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land, bd. II: Øerne (Forlaget Bæredygtighed)

 

Hansen, L.M., Kryger, P., Boelt, B., Holst, N., Enke-gaard, A., Spliid, N.H., Nielsen, S.L., Graglia, E., Jespersen, J.B. & Larsen, K.B. 2006: Videnssyntese om honningbier (DJF Rapport, Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg)

 

Hansen, M.D.D. 2008: Skarnbasser og andre møgdyr (Natur og Museum nr. 2/2008)

 

Hansen, M.D.D. & Eskildsen, A.: 2014: Dagsommerfugle (Natur og Museum nr. 1/2014)

 

Hansen, M.M., Sivebæk, F., Bekkevold, D., & Nielsen, E.E. 2013: »Vandløbenes fisk« (i Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 5: De ferske vande, s. 179-217)

 

Hansen, P. 1990: »Naturfredningskommissionen« (i Barfod, L., Brix, B. & Hansen, P. (red.): Landet og loven. Tilegnet Viggo Nielsen på 70-årsdagen, s. 31-37; Miljøministeriet)

 

Hansen, P.K. 2014: De vilde bier i Nationalpark Thy. Om konkurrence mellem honningbier (Apis mellifera) og humlebier i Hanstholm Vildtreservat og ændringer i artssammensætningen gennem 60 år (Specialerapport, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, København Universitet)

 

Hebblewhite, M. & Smith, D.W. 2013: »Wolf Community Ecology: Ecosystem Effects of Recovering Wolves in Banff and Yellowstone National Parks« (Musiani, M. et al. (ed.): The World of Wolves. New Perspectives, Behaviour and Management, s. 69-120)

 

Heilmann-Clausen, J., Nielsen, B.O., Petersen, H. & Mather-Christensen, O. 2010: »Nedbrydning« (i Friis & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 247-270, Gyldendal)

 

Heilmann-Clausen, J. 2010: »Veterantræer og dødt ved« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 441-451 Gyldendal)

 

Heilmann-Clausen, J., Nygaard, B., Ejrnæs, R., Damgaard, C., Nielsen, K.E. & Bruun, H.H 2014: »Hvad skal der til for at sikre gunstig bevaringsstatus i Danmarks habitatskove?« (Skoven 2014/3, s. 146-150)

 

Heilmann-Clausen, J. Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Peter-sen, A.H. & Rahbek, C. 2015a: »Fremgang for dødt ved i danske skove – faktum eller ønsketænkning?« (Skoven 2015/3, s. 126-130)

 

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J.C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L.L., Kielgast, J., Bruun, H.H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. & Tøttrup, A.P.: 2015b: Program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy (Center for Makro-økologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum)

 

Henning, K. m.fl. 2012: »Alternative Land Use Options for Large Scale Heathland Ecosystems« (Program & Abstract Book, Open Landscapes, 29.9-3.10, 117-118)

 

Hertel, H. 2012: PH – en biografi (Gyldendal)

 

Hinsch, J.A.G. 2010: Er det muligt at reintroducere den Eurasiske los (Lynx lynx) i Kongernes Nordsjælland? (Bachelorprojekt ved Biologisk Institut, Københavns Universitet)

 

Hoffmann, A., Heiland, S. & Wied, S. 2012: Evaluation of German National Parks (Europarc Germany e.V.)

 

Holten-Andersen, J., Christensen, H.S., Pedersen, T.N. & Manninen, S. 2000: Dansk Naturpolitik – viden og vurderinger (Temarapport nr. 1, Naturrådet)

 

Hovens, H. & Rijkers, T. 2013: »On the origins of the Exmoor pony: did the wild horse survive in Britain?« (Lutra 2013 56 (2): 129-136; Ecological Research Centre Faunaconsult)

 

Hublin, J.-J., Ben-Ncer, A., Bailey, S.E., Freidline, S.E., Neubauer, S., Skinner, M.M., Bergamnn, I., Cabec, A.L., Benazzi, S., Harvati, K & Gunz, P. 2017: »New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens« (Nature Vol. 546, s. 289-292)

 

Hüberts, H. & Nielsen, B.O. 2010: »Nåleskov« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 91-96)

 

Håkansson, B. 2016: Notat som input til HB’s drøftelse af DN’s holdning til hegning (Danmarks Naturfredningsforening)

 

ICMO, 2006: Reconciling Nature and human interests. Report of the International Committee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (Wageningen UR – WING rapport 018, The Hague/Wageningen, the Netherlands)

 

ICMO2, 2010: Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaardersplassen. Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen, ICMO2 (Wageningen UR – WING rapport 039, The Hague/Wageningen, the Netherlands)

 

Iversen, L.L., Thomsen, P.F. & Damm, N. 2012: Genudsætning af eghjort (Lucanus cervus) i Danmark. Beskrivelse af muligheder for udsætning af eghjort i Gribskov, Bidstrup Skov, Jægersborg Dyrehave, Livø, Skindbjerglund og Æbelø (Amphi Consult)

 

Jacobsen, R.M. 2012: Evaluering af fredningsinstrumentet. Dets udvikling over tid og effektivitet som naturbeskyttelsesredskab (Kandidatspeciale, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

 

Jensen, F. (red.) 2008: Sandflugt og klitforvaltning – erfaringer og status 2008 (By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet)

 

Jensen, J.V. 1931: Paa danske Veje (Gyldendalske Boghandel)

 

Jensen, P.K.A. 2007: Da mennesket blev menneske (Gyldendal)

 

Jensen, P.N., Boutrup, S., Fredshavn, J.R., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Hansen, J.W., Nygaard, B., Søgaard, B., Holm, T.E., Ellermann, T., Thorling, L. & Holm, A.G. 2015: Vandmiljø og Natur 2014 (NOVANA, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Jensen, T.S., Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Madsen, A.B. & Andersen, L.W. 2015: »Genindvandring af ulven (Canis lupus) i Danmark« (Flora og Fauna vol. 121 (1+2), s. 48-54)

 

Jensen, M. 2017: Personlig kommunikation med Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsens afdeling for arealdrift

 

Jessen, B. & Buchwald, E. 1997: Særlig beskyttet naturskov – lokaliteter i statsskovene, bd. 2: Jylland (Skov- og Naturstyrelsen)

Joensen, A.H. 1967: Urfuglen (Lyrutus tetrix) i Danmark (Danske vildtundersøgelser, hefte 14, Vildtbiologisk Station)

 

Johannsen, V.K., Dippel, T.M. , Møller, P.F. , Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J.B., Raulund-Rasmussen, K., Rojas, S.K., Jørgensen, B.B., Riis- Nielsen, T., Bruun, H.H.K., Thomsen, P.F., Eskildsen, A., Fredshavn, J., Kjær, E.D., Nord-Larsen, T., Caspersen, O.H. & Hansen, G.K. 2013: Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992-2012 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)

 

Johannsen, V.K., Nielsen, K., Fritzbøger, B., Buchwald, E., Serup, H., Møller, P.F., Schmidt, I.K., Rojas, S.K., Nord-Larsen, T., Larsen, J.B., Christensen, M., Jørgensen, B.B., Vesterdal, L., Rune, F., Halse, A.Y., Nielsen, T.R. & Arndal, M.F.. 2015: Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

 

Johnsen, I., Riis-Nielsen, T., Christensen, S.N. & Petersen, M.R. 2005: EU-LIFE project »Restoration of Dune Habitats along the Danish West Coast: LIFE02NAT/DK/8584. Report concerning the intensive monitoring of dune heaths 2002 to 2005 (Action F2)« (Miljøministeriet)

 

Johnsen, I. 2007: »Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land« (i Vestergaard, P. (red.): Naturen i Danmark bd. 3: Det åbne land, s. 515-552; Gyldendal)

 

Jørgensen, A.S. 2014: »Konkurrerer bierne om føden?« (Tidsskrift for Biavl nr. 9/2014, s. 256-260)

 

Kanstrup, N. 2016: Forsvar for naturen. Tillæg til drifts- og plejeplan for: Depot Jerup, Finderup Øvelsesplads … (Forsvarsministeriet)

Kant, I. 1993: »Oplysning, historie, fremskridt: historiefilosofiske skrifter« (udgivet af Morten Haugaard Jeppesen: Slagmarks Skyttegravsserie)

 

Kauffmann, P. 2017: »Vildsvinet i Danmark« (Skovdyrkeren nr. 44, s. 11-14)

 

Kauhala, K. & Kowalczyk, R. 2011: »Invasion of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Europe: History of colonization, features behind its success, and threats to native fauna« (Current Zoology 57, s. 584-598)

 

Kelager, A. 2015: Biotic interaction in space and time: the social parasitic Maculinea alcon and its hosts as model system (PhD thesis, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

 

Kelager, A., Bruun, H.H., Nash, D.R. & Tøttrup, A.P. 2017: Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet)

 

Kerley, G.I.H., Kowalczyk, R., & Cromsigt, J.P.G.M. 2012: »Conservation implications of the refugee species concept and the European bison: king of the forest or refugee in a marginal habitat?« (Ecography, 35(6), s. 519–529)

 

Keseler, M.H. & Asbirk, S. 2000: Handlingsplan for bevaring af den truede art hasselmusen, Muscardinus avellanarius (Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen)

 

Kjær, L.J., Madsen, A.B. & Elmeros, M. 2013: Krondyr og barriereeffekter fra veje – Best practice på statens veje i Danmark (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Knudsen, B.A. & Knudsen, P.O. 2012: »Pattedyrene i Tofte Skov og Mose« (i Hald-Mortensen, P. (red.): Tofte Skov og Mose. Status 2012, s. 280-309; Aage V. Jensen Naturfond)

 

Kofoed, J. 2013: Forprojekt om Naturpark Tolne (udarbejdet af Initativrådet nedsat af Friluftsrådet)

 

Kroer, L., J. 2017: Personlig kommunikation med specialkonsulent for Miljøministeriet, Jørgen Lynge Kroer

Kristensen, S.B.P., Brandt, J., Ovesen, C.H., & Pears, D.Q. 2017: »Fredninger og landskabet – balancen mellem dynamik og stabilitet« (Vand & Jord nr. 1/2017, s. 19-23)

 

Kujiper, D.P.J., Bubnicki, J.W., Churski, M., Mols, B. & van Hooft, P. 2015: »Context dependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an old-growth forest« (Behavioral Ecology, Vol. 26, Issue 6, s. 1558-1568)

 

Kumar, S., Nagarajan, M., Sandhu, J. S., Kumar, N., Behl, V. & Nishanth, G. 2007: »Mitochondrial DNA analyses of Indian water buffalo support a distinct genetic origin of river and swamp buffalo« (Animal Genetics, Vol. 38, s. 227–232)

 

Kunstmann, J. 2003: Europæisk bison (Bison bonasus) i Danmark, en vision med fremtid? (Biologisk Institut, Syddansk Universitet)

 

Kunstmann, J. 2012: »Hvordan går det med Danmarks skove?« (i H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 22-27; Det Grønne Kontaktudvalg)

 

Larsen, R.E. 2006: Renæssancen og humanismens rødder (Aarhus Universitetsforlag)

 

Larsen, R.E. 2017: Vildere vidder i dansk natur (Forlaget Dana)

Larsen, S.S., & Detlefsen, J. 2011-2013: De danske nationalparker – naturbevarelse eller prestige? (www.natpark.dk)

Larska, M. & Krzysiak, M.K. 2019: »Infectious Disease Monitoring og European Bison (Bison bonasus)« (DOI: 10.5772/intechopen.84290)

 

Lasse, S. & Lind, P.B. 2015: Statusundersøgelse i ryddede klit-plantager – en undersøgelse af vegetationssammensætning og miljøparametre (specialerapport, Aalborg Universitet)

 

Leegaard, T. m.fl. 2008: Naturen i Nationalpark Thy (Biologisk Forening for Nordvestjylland)

 

Leitão, R.P., Zuanon, J., Villéger, S., Williams, S.E., Baraloto, C., Fortunel, C., Mendonça, F.P. & Mouillot, D. 2016: »Rare species contribute disproportionately to the functional structure of species assemblages« (Proceedings of the Royal Society of London B, 283(1828))

 

Letho, C. 2015: »Habitat selection of the European bison« (Independent project/Degree project / SLU, Department of Ecology 2015:4)

 

Levin, G. & Normander, B. 2008: Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Levin, G. 2016: Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer. Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Liboriussen, L., Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (red.) 2007a: Sørestaurering i Danmark. Del I: Tværgående analyser (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

 

Liboriussen, L., Søndergaard, M. & Jeppesen, E. (red.) 2007b: Sørestaurering i Danmark. Del II: Eksempelsamling (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

Lidegaard, M. 2004: Hvad troede de på? Religiøse tanker i oldtid og vikingetid (Gyldendal)

 

Lindegaard, C. 2013: »Vandløbenes smådyr« (i Sand-Jensen, K. (red.): Naturen i Danmark bd. 5: De ferske vande, s. 125-144)

 

Lindström, S.A.M., Herbertsson, L., Rundlöf, M., Bommarco, R. & Smith, H.G. 2016: »Experimental evidence that honeybees depress wild insect densities in a flowering crop« (Proceedings of the Royal Society B, Vol. 283, Issue 1843)

 

Linnartz, L., & Meissner, R. 2014: Rewilding Horses in Europe. Background and guidelines – a living document (Report by Rewilding Europe, Nijmegen, The Netherlands)

 

Lorimer, J. & Dreissen, C. 2014: »Experiments with the wild at the Oostvaardersplassen« (ECOS 35 (3/4) 2014, s. 44-52)

 

Liversage, D. 1993: »Sandflugtens og klittens forhistorie« (Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred, 1993, s. 21-32)

 

Lund, T. 2006: Lille Vildmose – fra natur til natur (Sejlflod Udviklingsråd)

 

Luft, L., Kühlung, M., Fürsten, J., Schonecht, T. & Frey, T. (red.) 2011: Bericht zum Workshop ‘Monitoring in der Döberitzer Heide’ (Fachbeiträge des LUGV, Heft Nr. 123; Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz)

Luyssaert, S., Schulze, E.-D., Börner, A., Knohl, A., Hessenmöller, Law, B.E., Ciais, P. & Grace, J. 2008: »Old-growth forests as global carbon sinks« (Nature 455, 213-215)

S. Luyssaert, Marie, G., Valade, A., Chen, Y.-Y., Djomo, S.N., Ryder, J., Otto, J.,Naudts, K., Lansø, A.S., Ghattas, J. & McGrath M.J. 2018: »Trade-offs in using European forests to meet climate objectives« (Nature 562, 259-262)

 

Madsen, A.B., Christensen, P.K., Møller, J.D. & Haugaard, L. 2013: Undersøgelse af faunaens brug af fauna/menneske passager på Give-Billund motortrafikvejen og Kolding-Esbjerg motorvejen. En biologisk vurdering af brugen og anbefalinger til forbedringer (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Madsen, A.B., Andersen, L.W., & Sunde, P. 2013: Ulve i Danmark – hvad kan vi forvente? (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet)

 

Madsen, P., Gamborg, C., Lund, D.H., Thorsen, B.J. & Raulund-Rasmussen, K. 2010: Erfaringer med vildsvineforvaltning i Sverige og Tyskland (Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 105-2010, Københavns Universitet)

Mannstedt, T. 2008: Impact of year-round grazing of Exmoor Ponies (Equus ferus f. caballus) on half-open grassland using the example of South Langeland (Zoological Institut, Georg-August-Universität Göttingen, Germany)

Markager, S. 2015: »Naturen sætter en grænse – status for diskussionen om landbrug, kvælstof og havmiljø« (Aktuel Naturvidenskab nr. 6, s. 34-39)

 

Mduma, S.A.R., Sinclair, A.R.E. & Hilborn, R. 1998: »Food regulates the Serengeti wildebeest: a 40-year record« (Journal of Animal Ecology 1999, 68, s. 1101-1122)

 

Meltofte, H., Hansen, B.G., Rigét, F. & Dabelsteen, T. 2016: »Ynglefuglene i Strødamreservatet i Nordsjælland 1986-2014 med en diskussion af danske skovfugles trivsel« (Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift nr. 110/2016, s. 73-111)

Merchant, C. 1989: The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution (HarperCollins Publishers)

 

Meyer, P., & Schmidt, M. 2011: »Accumulation of dead wood in abandoned beech (Fagus sylvatica L.) forests in northwestern Germany« (Forest Ecology and Management, Vol. 261, Issue 3, 2011, s. 342-352)

 

Mora, C., Tittensnor, D.P., Adl, S., Simpson, A.G.B., & Worm, B. 2011: »How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?« (PLoS Biol 9(8): e1001127. doi:10.1371/journal.pbio.1001127)

Müller, J. & Bütler, R. 2010: »A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests« (129: 981. https://doi.org/10.1007/s10342-010-0400-5)

 

Møller, P.F. 1997: Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove (WWF Verdensnaturfonden, Danmarks og Grønlands Geo-logiske Undersøgelse Rapport 1997/41).

 

Møller, P.F., & Bradwhaw, R. 2001: »Draved skov – et dansk forskningsprojekt gennem mere end 50 år« (Nyt fra GEUS nr. 4/2001, s. 2-15)

 

Møller, P.F. 2010a: »Verdens og Danmarks skove« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 19-28; Gyldendal)

 

Møller, P.F. 2010b: »Biologisk mangfoldighed i skov« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 91-96; Gyldendal)

 

Møller, P.F. 2010c: »Egeskov« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 359-376, Gyldendal)

 

Møller, P.F., Emborg, J., Kristensen, K.H., Larsen, J.B., Buttenschøn, R.M. & Staun, H. 2010: »Driftsbetingede skovtyper« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 311-334)

Møller, P.F. 2012: »Tofte Skovs nyere historie« (i Hald-Mortensen, P. (red.): Tofte Skov og Mose. Status 2012, s. 50- 95; Aage V. Jensen Naturfond)

Møller, P.F., Heilmann-Clausen, J., Johannsen, V.K., Buttenschøn, R.M., Schmidt, I.K., Rahbek, C., Bruun, H.H. & Ejrnæs, R. 2018: Anbefalinger vedrørende omstilling til forvaltning af skov til biodiversitetsformål (Udarbejdet for Naturstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2018/28)

 

Natur- og Landbrugskommissionen 2013: Natur og landbrug – en ny start (Natur- og Landbrugskommissionens Sekretariat)

Naturfredningskommission 1967: Betænkning om Naturfredning, bd. 1-2 (Betænkning nr. 461 afgivet af den af Ministeriet for kulturelle anliggender under 23. November 1961 nedsatte Naturfredningskommission)

 

Naturhistorisk Museum Aarhus 2017: Rewilding på Molslaboratoriet. Statusrapport #1 til Den Danske Naturfond

Naturstyrelsen 2015 (uden forfatterangivelse): Handlings-plan for fredning 2013 (Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening)

Naturstyrelsen 2018 (uden forfatterangivelse): Overordnede retningslinjer for forvaltning af skov til biodiversitetsformål (Miljø- og Fødevareministeriet)

Naudts, K. m.fl., Chen, Y., McGrath, M.J., Ryder, J., Valade, A.,Otto, J. & Luyssaert, S. 2016: »Europe’s forest management did not mitigate climate warming« (Science 351, 597-600)

 

Naundrup, P.J. & Svenning, J.-C. 2015: »A Geographic Assessment of the Global Scope for Rewilding with Wild-Living Horses (Equus ferus)« (PLoS ONE 10(7): e0132359. doi:10.1371/journal.pone.0132359)

Neslen, A. 2016: »Motorsaven truer Europas sidste urskov« (Moderne Tider, Information, 11.6.2016)

 

Nielsen, A.B., 2009: Urskovslandskabets åbenhed og sammensætning og græsningens betydning i Atlantisk tid belyst ved palæobotaniske metoder (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Rapport 2009/23)

 

Nielsen A.B., & Buchwald, E., 2010: »Urskovslandskabets åbenhed og græsningens betydning« (Skoven nr. 2/2010, s. 88-93)

 

Nielsen, B.O. 2010: »Dynamik og forstyrrelser i skoven: Insekter« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 286-290)

 

Nielsen, O.F. 1998: De danske guldsmede (Danmarks Dyreliv bd. 8, Apollo Books)

 

Nielsen, F.C. 2018: Sort hedder en sten. Mellem hedenskab og kristendom i 1000 år (Bindslev)

Nitschke, M., Berthelsen, J.P., Wind, P., Therkildsen, O.R. & Damm, R. 2015: Overvågning af bæver Castor fiber i Nordsjælland 2009-2014 (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Nogués-Bravo, D., Simberloff, D., Rahbek, C. & Sanders, N.J. 2016: »Rewilding is the new Pandora’s box in conservation« (Current Biology, Vol. 26 , Issue 3, R87 – R91)

 

Nord-Larsen, T. m.fl. 2016: Skove og plantager 2015: Forest statistics 2015 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

Nord-Larsen, T., Johannsen, V. K., Riis-Nielsen, T., Thomsen, I. M., Bentsen, N. S., Gundersen, P., & Jørgensen, B. B. (2018): Skove og plantager 2017: Forest statistics 2017 (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

 

Normander, B., Frostholm, A.B., Schjelde, J. & Ahrenst, A.F. 2016: Biodiversitetsbarometer – vurdering af Danmarks indsats for biodiversitet 2016 (WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening)

 

Nothlev, J.G. 2008: Reetablering af naturlig hydrologi i internationale naturbeskyttelsesområder – krav, problemer og løsninger. Case study: Gribskov (kandidatspeciale, Sektion for Økologi og Evolution, Biologisk Institut)

 

Nygaard, B., Wind, P. & Ejrnæs, R. 2011: Restoration of dune habitats in Østerild Klitplantage – baseline monitoring 2011 (DCE – Dansk Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Nygaard, B., Levin, G., Bladt, J., Holbeck, H.B., Brøndum, W., Spelth, P. & Ejrnæs, R. 2012: Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og antal græsningsdyr (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Nygaard, B., Nielsen, K.E., Damgaard, C., Bladt, J. & Ejrnæs, R. 2014: Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Nygaard, B., Juel, A. & Fredshavn, J.R. 2016: Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995- 2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Nørgaard, L.S., Mikkelsen, D.M.G., Rømer, A.E., Chriél, M., Elmeros, M., Madsen, A.B., Pertoldi, C. & Jensen, T.H. 2014: »Spredning af feral mårhund (Nyctereutes procyonoides) i Danmark« (Flora og Fauna nr. 120 (1+2). s. 8-14)

 

Oddershede, A., Høye, T.T., Frøslev, T.G. & Ejrnæs, R. 2017: Biodiversitet og økologisk rum i agerlandet – en undersøgelse af markvildttiltagenes biodiversitetseffekt (Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

 

Odgaard, J. 2007: Biodiversitet 2010 – hvordan når vi målene? Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg (Teknologirådets rapporter 2007/3)

 

Olesen, C.R. 2004: Analyse af nuværende og potentielle store planteædere i Lille Vildmose (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

Olsen, Søren 2015: Kampen om Danmarks natur. Fra fredskovsforordningen til genskabelsen af Filsø (Gads Forlag)

 

Olsen, K., Sunde, P-, Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2019 (Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Naturhistorisk Museum Aarhus)

Ovesen, C.H. & Søgård, S. (red.) 1993: Naturplejebogen – en håndbog i pleje af naturområder og kulturlandskab (2. udg., Skov- og Naturstyrelsen)

 

Painter, L.E., Beschta, R.L, Larsen, R.J. & Ripple, W.J. 2015: »Recovering aspen follow changing elk dynamics in Yellowstone: evidence of a trophic cascade?« (Ecology, Vol. 96, Issue 1, s. 252-263)

Pedersen, H.Æ. & Hansen, A.M. 1998: »Århusskovenes flora. En undersøgelse af karplantefloraens diversitet, autenticitet og beskyttelsesbehov« (Gejrfuglen nr. 1/1998, Østjysk Biologisk Forening)

Pedersen, H.Æ. & Faurholdt, N. 2010: Danmarks vilde orkideer (Gyldendal)

 

Persson, K. 2007: »Sandmarker och konsten att lära om« (Nordisk Bygd nr. 18, s. 50-53; Nordiska Kulturlandskapsförbundet)

 

Petersen, A.H., Larsen, F.W., Rahbek, C., Strange, N. & Lund, M.P. 2005: Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

 

Petersen, A.H., Strange, N., Anthon, S., Bjørner, T.B. & Rahbek, C. 2012: Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger (De Økonomiske Råd, Arbejdspapir 2012:2)

 

Petersen, A.H., Lundhede, T.H., Bruun, H.H., Heil-mann-Clausen, J., Thorsen, B.J. Strange, N. & Rahbek, C. 2016: Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

Petersen, A.H, Bladt, J., Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Heilmann-Clausen, J. & Rahbek, C. 2017: Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Forskningsbaseret rådgivning fra Københavns og Aarhus Universiteter i forbindelse med regeringens Naturpakke (Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

Petersen, A.H, Bladt, J., Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Heilmann-Clausen, J. & Rahbek, C. 2018: Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU (Notat fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

 

Petersen, Z.E. 2017: Lycaena hippothoe. Investigation of Parameters Important to an Endangered Danish Butterfly in North Eastland, to Prevent Regional Extinction (MSc Thesis, Biologisk Institut, Københavns Universitet)

 

Pilegaard, K., Ibrom, A. & Mikkelsen, T.N. 2017: »Bøgeskov øger kulstofoptagelsen med tiden« (Dansk kemi 98(5), 8-9).

Pimm, S.L., Russell G.J., Gittleman, J.L. & Brooks, T.M. 1995: »The future of biodiversity« (Science 1995, Vol. 269, Issue 5222, s. 347–350)

Pimm, S., Raven, P., Peterson, A., Sekercioglu, H. & Ehrlich P.R. 2006: »Human impacts on the rates of recent, present, and future bird extinctions« (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 103, no. 29, s. 10941-10946)

Puletti, N., Canullo, R., Mattioli, W., Gawrys, R., Corona, P., Czerepko, J. 2019: »A dataset of forest volume deadwood estimates for Europe« (Annals of Forest Science, 2019, 76: 68)

 

Pye, K., Blott, S.J., & Howe, M.A. 2014: »Coastal dune stabilization in Wales and requirements for rejuvenation« (Journal of Coastal Conservation, 2014, 18, s. 27-54)

 

Pylvänäinen, M. 2010: Nordens natur – frem mod 2010. Eksempler på nordiske bidrag for at nå det internationale 2010-mål for biodiversitet (Nordisk Ministerråd, København)

Rahbek, C. 2007: »Overblik over de væsentligste problemstillinger« (i Høring om biodiversitetsmålene for 2010, s. 26-35; Teknologirådet)

 

Rahbek, C. 2010: »Den danske natur og biodiversitet« (i Geldmann, J. (red.): Naturens tilstand i Danmark. Vidensbaseret debatdag, den 13. april 2010, s. 7-17; Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab)

 

Rahbek, C., Agger, P., Bruun, H.H., Ejrnæs, R., Sand-Jensen, K., Strange, N. & Svenning, J.-C. 2012: »Danmarks biodiversitets fremtid – de væsentligste udfordringer og højest prioriterede virkemidler« (i H. Meltofte (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 101-112; Det Grønne Kontaktudvalg)

 

Ravn, H.P. & Nielsen, P.S. 2007: »Græsning som naturpleje og insektdiversitet« (Bladloppen nr. 26, november 2007, s. 34-44; Entomologisk Fagudvalg)

 

Ravn, H.P. 2015: Invasive arter: en tematisk udredning (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

Reddersen, J. & Junker-Hansen, B. 2001: »Hvad er der los i Danmark? Observationer af ‘lossen fra Stenderup-skovene’ 1996-2001« (Flora og Fauna nr. 107 (2+3), s. 73-81)

 

Renard, M., Visser, A.A., de Boer, F. & van Wieren, S.E. 2008: »The use of the ‘Woeste Hoeve’ wildlife overpass by mammals« (Lutra 51 (1), s. 5-16)

 

Rigsrevisionen 2013: Beretning til Statsrevisorerne om etableringen af nationalparker i Danmark (december 2013)

 

Rigsrevisionen 2016: Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark (Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark)

 

Riis, N., Møller, P.F. & Aaby, B. 2009a: Naturforbedring af Tofte Skov i Lille Vildmose – grøn driftsplan med skitseprojekt (Bilagsrapporter, COWI)

 

Riis, N., Møller, P.F. & Aaby, B. 2009b: Naturforbedring af Høstemark Skov i Lille Vildmose – grøn driftsplan med skitseprojekt (Bilagsrapporter, COWI)

 

Riis, N. 2014: Vandløbsprojekt i Tofte Skov i Lille Vildmose. Realisering af en del af den grønne driftsplan (Aage V. Jensen Naturfond)

 

Riis-Nielsen, T., Schmidt, I. K., Frandsen, B. & Binding, T. 2005: Nørholm Hede: en langtidsundersøgelse af hedens vegetationsudvikling og tilgroning (Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet)

 

Ripple, W.J. & Beschta, R.L. 2012: »Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction« (Biological Conservation 145, s. 205-213)

 

Ripple, W.J., Estes, J.A., Beschta, R.L., Wilmers, C.C., Ritchie, E.G., Hebblewhite, M., Berger, J., Elmhagen, B., Letnic, M., Nelson, M.P., Schmitz, O.J., Smith, D.W., Wallach, A.D. & Wirsing, A.J. 2014: »Status and Ecological Effects of the World’s Largest Carnivores« (Science Vol. 343, Issue 6167, s. 151-162)

Rogers, K., Sacre, K., Goodenough, J., Doick, K. (2015): Valuing London’s Urban Forest. Results of the London i-Tree Eco Project (Treeconomics, London)

 

Rostrup, E. 1906: »Gammelmose. Beskrivelse af en Staten tilhørende Tørvemose i Vangede« (Botanisk Tidsskrift 27, 3. Hefte, s. 320-358; Den Botaniske Forening i København)

Rune, F. 1997: Decline of mires in four Danish state forests during the 19th and 20th century (Forskningscenteret for Skov & Landskab, Forskningsserien nr. 21)

Rune, F. (red.) 2001: Biodiverstitet i dyrket skov (Skovbrugsserien nr. 27, Forskningscenteret for Skov & Landskab)

 

Rune, F. 2009: Gribskov (Forlaget Esrum Sø)

Rune, F. 2014: Tisvilde Hegn (Forlaget Esrum Sø)

Sand, C.U. 1977: Tversted Klitplantage (Langkjærs Bogtryk)

 

Sand-Jensen, K. 2013: »Kampen om vandet« (i Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 5: De ferske vande, s. 459-470)

 

Sayers, S. & Pedersen, K.Ø. 2017: »Naturens stærkeste beskytter« (Natur & Miljø nr. 2/2017, s. 10-20; Danmarks Naturfredningsforening)

 

Schiøtz, A. 1990: »Skal vi have bjørne i Danmark? Eller urfugle?« (i Barfod, L., Brix, B. & Hansen, P. (red.): Landet og loven. Tilegnet Viggo Nielsen på 70-årsdagen, s. 75-83; Miljøministeriet)

 

Schmitz P., Caspers S., Warren P. & Witte K. 2015: »First Steps into the Wild – Exploration Behavior of European Bison after the First Reintroduction in Western Europe« (PLoS ONE 10(11): e0143046. doi:10.1371/journal.pone.0143046)

 

Schneekloth, M. 2001: Hollandsk naturforvaltning – perspektiver og muligheder for Danmark (Nepenthes)

SEGES 2018: »Vigtige budskaber ved Miljø- og fødevareudvalgets besøg hos Henrik Jessen – Stilde ådal« (SEGES, Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18, MOF Alm.del Bilag 690, 19.9.2018)

Simberloff, D. & Farr, J.A. 1992: »Movement Corridors: Conservation Bargains or Poor Investments?« (Conservation Biology, Vol. 6, No. 4, 493-504)

 

Skipper, L. 2017: Allearter.dk – status 2016. Oversigt over dansk biodiversitet (DanBIF – Danish Biodiversity Information Facility)

Skov- og Naturstyrelsen 1992: Strategi for de danske natur-skove og andre bevaringsværdige skovtyper (Miljøministeriet)

 

Skorski, P. M., Morsing, J., Buttenschøn, R. M. & Raulund-Rasmussen, K. 2014: Naturindhold i Naturstyrelsens skove på enheden Vestsjælland (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet)

 

Smil, V. 2011: »Harvesting the biosphere: The human impact« (Population and Development Review 37(4), s. 613–636)

Soulé, M. & Noss, R. 1998: »Rewilding and Biodiversity: Complementary Goals for Continental Conservation« (Wild Earth, Fall 1998; s. 18-28)

 

Staun, H. 2010: »Skove med andre driftsformer« (i Møller & Sand-Jensen (red.): Naturen i Danmark bd. 4: Skovene, s. 327-234)

 

Stoltze, M. 2005: »Status over Danmarks dagsommerfugle« (Danmarks Naturfredningsforening)

 

Strandberg, B., Axelsen, J. A., Kryger, P. & Enkegaard, A. 2011: Bestøvning og biodiversitet (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet)

Sunde, P. & Olesen, C.R. 2007: Elg i Danmark? Vurdering af mulighederne for og konsekvenserne af etablering af en dansk elg-bestand (DMU, Aarhus Universitet)

 

Sunde, P., Asferg, T., Olesen, C.R. & Andersen, P.N. 2009: »Hvad bestemmer krondyrs udbredelse og spredning?« (i Kanstrup, N, Asferg, T., Flinterup, M., Thorsen, B.J. & Jensen, T.S.: Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008; Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Skov & Landskab, Københavns Universitet, og Danmarks Jægerforbund)

 

Svenning, J.-C., Fløjgaard, C., Sandom, C. & Ejrnæs, R. 2012: »Plads til vild natur i Danmark i 2020? Om behovet for store sammenhængende naturområder« (i Meltofte, H. (red.): Danmarks Natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, s. 77-80; Det Grønne Kontaktudvalg)

 

Svenning, J.-C., Fløjgaard, C., Ejrnæs, R. & Pedersen, P.B.M. 2014: Rewilding (Natur og Museum nr. 4/2014, Naturhistorisk Museum)

Svenning, J.-C., Pedersen, P.B.M., Donlan, J.C., Ejrnæs, R., Faurby, S., Galettie, M., Hansen, D.M., Sandela, B., Sandom, C.J., Terborgh, J.V. & Vera, F.W.M. 2016: »Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research« (PNAS vol. 113 no. 4, s. 898–906)

 

Søgaard, B., Martin, O., Jørum, P. & Thomsen, P.F. 2012: Overvågning af eremit Osmoderma eremita (Teknisk anvisning til ekstensiv overvågning, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Søgaard, B., Wind, P., Elmeros, M., Bladt, J., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Jørgensen, A.G., Sveegaard, S. & Teilmann, J. 2013: Overvågning af arter 2004- 2011 (NOVANA. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Johansson, L.S., Galatius, A. & Teilmann, J. 2015a: Arter 2012-2013 (NOVANA, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Søgaard, B., Wind, P., Bladt, J.S., Mikkelsen, P., Wiberg-Larsen, P., Galatius, A. & Teilmann, J. 2015b: Arter 2014 (NOVANA, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Jensen, H., Egemose, S. & Reitzel, K. 2015: Vejledning for gennemførelse af sørestaurering (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Sørensen, P. & Thomsen, K. 1992: Danmarks naturskove. Rapport fra symposium på Aarhus Universitet d. 28. marts 1992, 2. udg. (Regnskovsgruppen Nepenthes)

Sørensen, U.G. 2007: Vildokser og Konik-heste ved Knarmou Strandenge (konsulentrapport, UG Sørensen Consult)

 

Tellerup, N. 2002: Gyldendals hestehåndbog (Gyldendal)

 

Thomsen, K. 1996: Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og fremtid (Nepenthes Forlag)

 

Thomsen, K. 2000: Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens Danmark – perspektiver og muligheder (Nepenthes og WWF Verdensnaturfonden)

 

Timmermann, K., Christensen, J. & Markager, S. 2015: Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder – del 3. Statistiske modeller og metoder til bestemmelse af indsatsbehov (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet)

 

Tind, E.T, & Christensen, H.S. 2001: Nationalparker i Danmark – diskussion på baggrund af udenlandske eksempler (Naturrådet: Arbejdsrapport nr. 3)

Tind, E.T. & Agger, P. 2003: Friluftslivets effekter på naturen i Danmark (Roskilde Universitetscenter & Friluftsrådet)

 

Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2009: Danmarks sommerfugle (Bugbook Publishing)

 

Torné-Noguera, A., Rodrigo, A., Osorio, S. & Bosch, J. 2016: »Collateral effects of beekeeping: Impacts on pollen-nectar resources and wild bee communities« (Basic and Applied Ecology 17, s. 199-209)

Tree, I. 2018a: »Creating a Mess – The Knepp Rewilding Project« (Inpractice 100, s. 29-34)

Tree, I. 2018b: »Back to the wild! How letting Mother Nature reclaim prime farmland and allowing cattle and ponies to run free produced breathtaking results« (Daily Mail, 20.4.2018)

Trolle, M. & Jensen, T.S. 2013: Fakta om ulv i Danmark (Naturhistorisk Museum)

 

Trolle, M. 2017: »Ulve, mennesket og husdyr« (Hjemmesiden ‘Ulve i Danmark’, juli 2017; Statens Naturhistoriske Museum)

Tøttrup, A., Heilmann-Clausen, J., Aude, E., Kleis, C. & Pedersen, L. 2015: Basisregistrering i Lille Vildmose 2013 (Intern rapport, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet)

 

Ujvàri M.L. & Elmeros M. 2011: Fauna- og menneskepassager – en vejledning (Vejregelrådet, Vejdirektoratet)

Valentin-Jensen, P. 1977: »Farligt rovdyr jages« (Dansk vildtforskning nr. 146/1976/77, s. 40-46)

 

Vejdirektoratet 2015: Statsvejnettet 2015. Oversigt over tilstand og udvikling (Rapport nr. 541)

 

Vera, F.W.M., Bakker, E.S. & Olff, H. 2006: »Large herbivores: missing partners of western European light-demanding tree and shrub species?« (i Danell, K. m.fl. (ed.): Large Herbivore Ecology, Ecosystem Dynamics and Conservation, s. 203-231; Cambridge University Press, s. 203-231)

 

Vera, F.W.M. 2008: Ontwikkelingsvisie Oostvaardersplassen. Voorbij de horizon van het vertrouwde (Staatsbosbeheer)

Vera, F.W.M. 2009: »Large-scale nature development – the Oostvaardersplassen« (British Wildlife, June 2009, s. 28-36)

Vinge, J. 2016: »Elge i Lille Vildmose« (i Christophersen, H.: Nordjyllands Fugle 2016, s. 25-29; Foreningen Nordjyllands Fugle)

Vuure, T. van. 2002. »History, morphology and ecology of the Aurochs (Bos primigenius)« (Lutra 45-1)

 

Vuure, T. van 2014: »On the origin of the Polish konik and its relation to Dutch nature management« (Lutra 2014 57 (2), s. 111-130)

 

Waters, C.N. m.fl. 2016: »The Anthropocene Is Functionally and Stratigraphically Distinct from the Holocene« (Science, Vol. 351, Issue 6269)

Wesenberg-Lund, C. 1911/2004: Bondelandets Fauna (Forlaget Bæredygtighed)

 

Wesolowski, T. m.fl. 2016: »Dispute over the future of the Białowieża Forest: myths and facts. A voice in the debate« (engelsk oversættelse af: Wesołowski T. m.fl. 2016.: »Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji«; www.forestbiology.org)

 

Westerskov, K. 1943: Urfuglen – dens Udseende, Forplantning, Levevis og Jagten paa den samt Udbredelse i Danmark i Fortid og Nutid (Gyldendal)

 

Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E., Hansen, R.R. & Kronvang B. 2013: »Skjernåens smådyr og planter – lykkedes restaureringen?« (Vand & Jord nr. 3/13, s. 95-98)

 

Wiegleb, G. & Krawczynski, R. 2010: »Biodiversitätsmanagement mit Wasserbüffeln in renaturierten Feuchtgebieten« (Waldökologi, Landschaftsforschung und Naturschutz, Heft 10/2010, s. 17-22)

 

Wilhjelmudvalget 2001: En rig natur i et rigt samfund (Wilhjelmudvalget, Skov- og Naturstyrelsen)

 

Wind, P. & Ejrnæs, R. 2014: Danmarks truede arter. Den danske Rødliste (Aarhus Universitetsforlag)

 

Wind, P. 2016: Monitoring the vegetation recovery in Østerild Plantage 2015. Part 2 (DCE – Dansk Center for Miljø og Energi, Aarhus University)

 

Wind, P., Barfod, A. & Brunbjerg, A.K. 2017: »Danmarks kystklitter« (Natur og Museum nr. 1, marts 2017)

 

Winge, O. 1886/2004: Jægernes skadelige Dyr (Forlaget Bæredygtighed)

 

Worm, A.G. 2011: Hesten i naturplejen. Speciale i landskabsforvaltning (Skov & Landskab, Det biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet)

 

Worm, N. 2017: Personlig kommunikation med Niels Worm, vildtkonsulent og skovfoged i Naturstyrelsen Nordsjælland

 

WWF Deutschland 2008: Internationale Schutzgebiets-Kategorien der IUCN (Hintergrundinformation)

Yinon, M. B.-O., Phillips, R. & Milo, R. 2018: »The biomass distribution on Earth« (PNAS June 19, 2018 115 (25), s. 6506-6511)

 

Aaris-Sørensen, K. 2016: Danmarks pattedyr fra Istid til Nutid (Statens Naturhistoriske Museum, Kbh. Universitet)

bottom of page