top of page
Den Danske Naturfond har opkøbt Bøtøskoven på Falster og sat vidheste ud (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste i Bøtøskoven, Falster

Status 2020

Vildheste på Den Danske Naturfonds areal i Bøtøskoven ved kysten på den sydøstlige del af Falster (foto © Rune Engelbreth Larsen)

VILDHESTE OG VILDOKSER. BØTØSKOVEN, FALSTER (ca. 153 ha). NATURPROJEKT SIDEN 2017.

 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring + maskinel pleje

• Ejer: Den Danske Naturfond. Forvalter: Guldborgsund Kommune

• Vildhest: Konik • Vildokse: Galloway (indtil 2019: Skotsk Højlandskvæg)

• Vildhestebestand 2017: 8

• Vildhestebestand 2018: 16

• Vildhestebestand 2019: 19

• Vildhestebestand 2020: 19 • Vildoksebestand 2020: 5 

Den 7. november 2017 udsætter Den Danske Naturfond otte vildheste (Konik), en hingst, fem hopper og to føl, på et ca. 153 hektar stort areal i den nordlige del af Bøtøskoven. Vildhestene supplerer Skotsk Højlandskvæg, der er udsat på arealet i 2017-18 af en lokal forpagter, men udveksles undervejs i forløbet. Ingen af dyrene tilskudsfodres, og området huser desuden en voksende bestand af dådyr, som blev udsat på Lolland i 2011. 

Det er en af landets mest artsrige sommerfuglelokaliteter, som bliver vildere og mere selvbærende under hovene på dens nye beboere og bag et 7,5 kilometer langt hegn.

Om planerne for området hedder det: »Det er målet at etablere en græsning i hele skoven med kvæg og vilde heste. Denne græsning skal sikre den fortsatte friholdelse af områderne med lysåben natur samt lysningerne og i det hele taget opretholdelse af et varieret skov- og naturområde præget af en mere naturlig dynamik og succession. I det omfang det viser sig nødvendigt, vil afgræsningen blive suppleret med en maskinel pleje. Målet er dog, at området på sigt skal være præget af en så stor naturlig dynamik og succession, at der til stadighed er en tilstrækkelig variation i levesteder, og at en aktiv pleje derfor ikke er nødvendig. (...) Ved at afbryde hovedgrøfterne kan der sikres en højere vintervandstand. Dette vil give mulighed for, at der dannes flere områder med våde enge samt sumpskov og medvirke til at skabe en større variation i biotoper og levesteder.« (Naturplan for Bøtøskoven, april 2018).

Vildheste (Konik) i Bøtøskoven på Falster (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste (Konik) i Bøtøskoven, Falster (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vildhest græsser i Bøtøskove, Falster (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Græsning, close-up (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Bøtøskovens høje naturværdier kommer bl.a. til udtryk med ynglende havørn, rødtoppet fuglekonge og sortstrubet bynkefugl, såvel som flere sjældne og trængte dagsommerfugle, bla. spejlbredpande og ikke mindst sort ildfugl, der i Danmark kun findes her.

I 2019 erstattes 10 Skotsk Højlandskvæg med 5 Galloway, bl.a. af hensyn til publikum.

I april 2018 bliver de første tre vildheste-føl født i Bøtøskoven, og den 19. september samme år forøges flokken med otte hopper, hvilket bringer vildhestebestanden op på 19 pr. 1. januar 2019. I løbet af året fødes tre føl, et dør, to er hingsteføl, som fjernes fra flokken for at undgå indavl, hvorfor hesteflokken ikke er forøget.

Kommentar: Hvis projektet i Bøtøskoven skal tilstræbe vildere og mere selvbærende natur, bør Den Danske Natufond bl.a. overveje følgende: 1) Hingsteføllene bør ikke tages fra, eftersom en naturligere populationsdynamik kan opnås og indavl undgås ved tilførsel af heste på et senere tidspunkt. 2) Al maskinel naturpleje skal indstilles – det har ikke noget med naturlige processer at gøre, og det rangerer lavest blandt biodiversitetsforskeres anbefalinger til biodiversitetsfremmende tiltag.

Rune Engelbreth Larsen (senest opdateret: 28. oktober 2019)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte til foto-ture og udarbejdelse af manuskript

• Kilde: Chefkonsulent Mads Jakobsen (Den Danske Naturfond)

• Rewilding i Danmark. En oversigt over mere selvbærende naturprojekter

bottom of page