top of page
Vildheste, Sydlangeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildere dansk natur i dag

Vildere og mere selvbærende natur med genudsatte nøglearter

Oversigt og status 1926-2020

Vildheste på Sydlangeland (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Danmark er blevet lidt vildere de senere år, men det begyndte for 94 år siden: I 1926 genudsættes vildsvin for første gang i et dansk naturprojekt, i 1964 genudsættes de første vildheste, i 1999 de første bævere, i 2010 de første bisoner og i 2015 de første elge. I begyndelsen af 2020 er status på landets bestande af genudsatte nøglearter i områder større end 25 hektar: 344 vildheste, 17 bisoner, 370 bævere, 158 vildsvin og 19-20 elge. Der er 22 eksisterende vildere naturprojekter på sammenlagt knap 100 kvadratkilometer (en fordobling på fem år).

Men hvor er de danske naturprojekter med vildere elementer af selvbærende natur, og hvad er baggrunden for dem? Hvor store er de hver især? Hvad er formålet, og hvem står bag? Hvilke dyr er udsat hvor? Bliver der tilskudsfodret? Hvilke projekter er ophørt, og hvilke er ændret undervejs?

Nedenfor følger 1) en kort introduktion til vildere og mere selvbærende natur, 2) en oversigt over alle vildere naturprojekter på minimum 25 hektar, hvor der er udsat en eller flere af Danmarks fem nationalt uddøde nøglearter (vildhest, europæisk bison, bæver, elg eller vildsvin), og 3) en statistisk oversigt over udviklingen af projekter og nøglearter gennem de seneste tyve år.

Gå direkte til listen over alle områder og projekter: 2) Vildere naturprojekter med genudsatte nøglearter

Gå direkte til statistik: 3) Vildere natur i landsdækkende tal (1926-2020) – arealer, vildheste, bisoner, bævere osv.

1) Intro: Hvad er selvbærende natur?

En mere naturlig og dynamisk natur fremmes, når naturarealer i større grad bliver selvbærende (også kaldet selvforvaltende) og kan udfolde sig på naturens egne præmisser. Nogle betegner dette koncept som rewilding, andre skelner mellem forskellige betegnelser, og der er ikke altid enighed om definitionerne, men overordnet er der en bred forskerkonsensus om vigtigheden af større, vildere og mere selvbærende naturområder, hvor de naturlige processer får mere plads:

»Vi anbefaler, at indfasning og forvaltning af urørt skov tager sigte på etablering af selvbærende systemer i stor skala (…) Ved selvbærende systemer forstås i denne sammenhæng systemer, som ikke har behov for aktiv forvaltning for at levere en positiv effekt i forhold til de nationale forpligtigelser for bevarelse af biodiversitet. (...) Vi anbefaler, at der overalt arbejdes med helårsgræsning uden tilskudsfodring, således at der udvikles et naturligt græsningstryk primært baseret på den tilgængelige fødemængde og de naturlige årstids- og klimabestemte variationer i denne (...) fx kvæg, heste, bison, elg, krondyr, dådyr, vildsvin og bæver, dvs. dyr, der er ude hele året og ikke sættes på stald.« (Møller m.fl. 2018).

Bortset fra udsætningen af bæver i Vestjylland (1999) og Nordsjælland (2009-11) er der indtil videre kun tre danske eksempler på stor skala-naturprojekter af mere selvbærende karakter (over 1.000 hektar), hvor vilde nøglearter er udsat for at genskabe naturlig dynamik: Tofte Skov og Mose i Lille Vildmose (ca. 4.000 ha), Mellemområdet i Lille Vildmose (ca. 2.100 ha) og Klelund Dyrehave, nord for Holsted (ca. 1.400 ha).

I de seneste par årtier er der desuden etableret en række mindre naturprojekter med tilstræbte elementer af vildere og mere selvbærende natur. Forhåbentlig kan denne oversigt tjene som en første skitse til en erfaringsbank af relevans for kommende projekter såvel som et selvstændigt bidrag til den generelle naturdebat om forvaltningsparadigmer.

Uddybende om selvbærende natur i stor skala: Vildere og mere selvbærende natur – hvad og hvordan?

Definition og forbehold

De naturprojekter, der er medtaget her, er foreløbig afgrænset af følgende rummelige definition, der tillader en forholdsvis sammenlignelig præsentation af de fleste hidtidige bestræbelser på vildere og mere selvbærende natur herhjemme:

Vildere danske naturprojekter på minimum 25 hektar, hvor der er udsat en eller flere af følgende nationalt uddøde nøglearter med henblik på at fremme natur og biodiversitet: vildhest, europæisk bison, bæver, elg eller vildsvin.

 

Det betyder ikke, at man ikke kan tilstræbe mere selvbærende natur på mindre arealer – her er et eksempel på, hvordan det kan gøres: Rødbyhavn rangerterræn bliver vildere. I nærværende oversigt er der ikke medtaget rene hjorte-dyrehaver og heller ikke andre dyrehaver, hvor jagt er primærformålet. Græsningsprojekter udelukkende med helårsgræssende kreaturer er ligeledes fravalgt - hvilket blot skyldes, at disse projekter erfaringsmæssigt er af kortere varighed og er vanskeligere at få et detaljeret overblik over.

Vildere naturprojekter, hvor tilskudsfodring enten er helt udelukket, eller hvor der undtagelsesvis er mulighed for lidt tilskudsfordring i særligt hårde vintre, karakteriseres som bestræbelser på selvbærende natur uden fast tilskudsfodring. Derimod karakteriseres 'vildere' naturprojekter, hvor tilskudsfodring er regelmæssig (f.eks. med en etableret foderplads) som naturpleje med vildere nøglearter + tilskudsfodring.

Note: Hverken vildhest eller vildokse er en race- eller artsbetegnelse – vildhest defineres her som en utæmmet helårsgræssende hest, enten Exmoor Pony eller Konik Hest. I projekter med samgræsning defineres vildokse som helårsgræssende kvæg (f.eks. Galloway og Skotsk Højlandskvæg).

elghegn.jpg

Vildere naturprojekter

med genudsatte nøglearter

Anker 1

1926. VILDSVIN OG KRONDYR. TOFTE SKOV OG MOSE (ca. 3.993 ha) 

Selvbærende natur i stor skala under udvikling + tilskudsfodring og tømmerproduktion under afvikling

• Ejer og forvalter: Aage V. Jensen Naturfond

• Vildsvinebestand 2020: ca. 100 (2019: 150)

• Krondyrbestand 2020: ca. 375 (2019: 400)

• Baggrund og status: Tofte Skov og Mose – vildere og vildere i 100 år

1964. VILDHESTE. TÆRØ, ULVSUND (ca. 173 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer: Kristian Kryger

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand: 2020 ca. 70 (2019: 50)

• Baggrund og status: Vildheste på Tærø

1999. BÆVERE. KLOSTERHEDEN, VESTJYLLAND (fri udbredelse)

• Selvbærende naturtiltag i stor skala

• Forvalter: Naturstyrelsen

• Bæverbestand 2020: ca. 320 (2017: 202)

• Baggrund og status: Bæverens nye danmarkshistorie begynder i Klosterheden

Bæverlandskab, Klosterheden (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bæver (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Bæverkunstværk i Klosterheden (2015). I 1999 blev der udsat 18 bævere i Klosterheden – på tyve år er den jyske bestand tidoblet. Indsat foto er fotograferet i Aqua Akvarium & Dyrepark, Silkeborg (fotos © Rune Engelbreth Larsen).

2003. VILDHESTE. KLISE NOR, SYDLANGELAND (ca. 32 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: 13 (2019: 12) 

• Baggrund og status: Vildheste ved Klise Nor, Sydlangeland

2003. VILDHESTE OG VILDOKSER. KNARMOU STRANDENGE (ca. 47 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2015)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer: Aage V. Jensen Naturfond. Forvalter: Aalborg Kommune

• Vildhest: Konik Hest

• Vildokse: Heck, Tauros

• Baggrund og status: Vildheste på Knarmou Strandenge, Lille Vildmose, 2003-2016

2006. VILDHESTE OG VILDOKSER. DOVNS KLINT OG GULSTAV MOSE, SYDLANGELAND (ca. 107 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejere og forvaltere: Naturstyrelsen & Fugleværnsfonden

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildokse: Skotsk Højlandskvæg

• Vildhestebestand 2020: 39 (2019: 50)

• Vildoksebestand 2020: 7 (2019: 10)

• Baggrund og status: Vildheste ved Dovns Klint, Sydlangeland

Vildheste, Langeland (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Vildheste ved Dovns Klint, Sydlangeland (2016) – hopper kæmper om rangfølgen. Området, der strækker sig over ca.110 ha, dækker også Gulstav Mose (ejet af Fugleværnsfonden). Projektet blev etableret i 2006 (foto © Rune Engelbreth Larsen).

2009-11. BÆVERE. ARRESØ, NORDSJÆLLAND (fri udbredelse)

• Selvbærende naturtiltag i stor skala

• Forvalter: Naturstyrelsen

• Bæverbestand 2017: ca. 50 (der findes ingen opdaterede tal fra 2018-19)

• Baggrund og status: Bævere i Nordsjælland

2010. VILDHESTE. KALVHOLM, SKJERN Å FLODDELTA (ca. 140 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2016)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer: Naturstyrelsen. Forvalter: Privat

• Vildhest: Exmoor Pony

• Baggrund og status: Vildheste på Kalvholm ved Skjern Floddelta, 2010-2016

2010. BISONER. VORUP ENGE, RANDERS (ca. 37 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2019)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring 

• Ejer: Aage V. Jensen Naturfond. Forvalter: Randers Regnskov

• Baggrund og status: Bisoner ved Vorup Enge, 2010-2019

Europæisk bison, Vorup Enge (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Europæisk bison (2014). To græssende visenter ved Vorup Enge, hvor Randers Regnskov satte dem ud i 2010 (foto © Rune Engelbreth Larsen).

2012. BISONER. ALMINDINGEN, BORNHOLM (ca. 200 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring + tømmerproduktion

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Bisonbestand 2020: 13 (2019: 13)

• Baggrund og status: Bisonskoven i Almindingen på Bornholm

2012. VILDHESTE. FLÅDET, MIDTLANGELAND (ca. 65 ha + 25 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Tranekær Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: 34 (2019: 35)

• Baggrund og status: Vildheste ved Flådet, Sydlangeland

2013. VILDHESTE. SAKSFJED-HYLLEKROG, SYDLOLLAND (ca. 133 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Fugleværnsfonden

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhest: Exmoor Pony  

• Vildoksebestand 2020: 20 

• Vildhestebestand 2020: 20 (2019: 20)

• Baggrund og status: Vildheste ved Saksfjed-Hyllekrog, Lolland

2014. VILDHESTE. SKAVENHUS, SKJERN FLODDELTA (ca. 31 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: ?

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: ca. 30 (2019: ca. 22)

• Baggrund og status: Vildheste ved Skavenhus, Skjern Floddelta

2015. ELGE OG KRONDYR. MELLEMOMRÅDET, LILLE VILDMOSE (ca. 2.100 ha)

• Selvbærende natur i stor skala

• Ejer: Aage V. Jensen Naturfond. Forvalter: Aalborg Kommune

• Elgbestand 2020: 19-20 (2019: 15-17)

• Krondyrbestand 2020: 100 (2019: 60-65)

• Baggrund og status: Elge og krondyr i Lille Vildmose

2015. VILDHESTE. BRANDSØ, LILLEBÆLT (ca. 200 ha)

• Naturpleje med vildere græssere + tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: 10 (2019: 7)

• Baggrund og status: Vildheste på Brandsø, Lillebælt

2016. VILDSVIN OG KRONDYR. KLELUND DYREHAVE (ca. 1.415 ha)

• Selvbærende natur under udvikling + tilskudsfodring under afvikling

Ejer: Sofie Kirk Kristiansen

• Vildsvinebestand 2020: ca. 40 (2019: ca. 40)

• Krondyrbestand 2020: ca. 350 (2019: ca. 400)

• Baggrund og status: Vildsvin og krondyr i Klelund

18000-2973.jpg

En af indkørlserne til Klelund Dyrehave, hvor der er udsat krondyr og vildsvin på 1.415 hektar (foto © Rune Engelbreth Larsen).

2016. VILDHESTE OG VILDOKSER. NÆSTVED ØVELSESTERRÆN (ca. 170 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring
• Ejer: Forsvaret. Forvalter: Rewilding DK

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand 2020: 28 (2019: 19) 

• Vildoksebestand 2020: 80 (2019: 62)

• Baggrund og status: Vildheste i Næstved Øvelsesterræn

2016. VILDHESTE OG VILDOKSER. MOLSLABORATORIET, MOLS BJERGE (ca. 120 ha)

• Selvbærende natur uden tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Naturhistorisk Museum Aarhus

• Finansiering: Den Danske Naturfond

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand 2020: 35 (2019: 27) 

• Vildoksebestand 2020: 43 (2019: 32)

• Baggrund og status: Vildheste og vildokser i Mols Bjerge

170522-1370.jpg

Vildokser (Galloway) i Mols Bjerge (2017). Udsat i 2016 sammen med vildheste (Exmoor) på 120 hektar (foto © Rune Engelbreth Larsen).

2017. VILDHESTE, VILDOKSER. BJERGSKOV, SØNDERJYLLAND (ca. 33 ha). PROJEKTET ER OPHØRT (2019)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejere og forvaltere: Naturstyrelsen & Forsvaret. Samarbejdspartner: Verdens Skove

• Vildhest: Konik

• Baggrund og status: Vildheste og vildokser ved Bjergskov, 2017-2019

2017. VILDHESTE, VILDOKSER OG VANDBØFLER. GEDING KASTED MOSE (ca. 62 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer: Aarhus Kommune. Forvalter: Rewilding DK

• Vildhest: Konik

• Vildokse: Galloway Kvæg

• Vildhestebestand 2020: 3 (2019: 6) 

• Vildoksebestand 2020: 37 (2019: 33) 

• Vandbøffelbestand 2020: 4 (2019: 4)

• Baggrund og status: Vildheste, vildokser og vandbøfler ved Geding-Kasted Mose

181014-4005.jpg

Vandbøfler (2018) udsat ved Geding-Kasted Mose, ca. 8 kilometer fra Aarhus, hvor de siden sommeren 2017 har græsset sammen med vildheste (Exmoor) og vildokser (Galloway) på ca. 62 hektar (foto © Rune Engelbreth Larsen).

2017. BISONER OG VILDSVIN. MERRITSKOV, LOLLAND (ca. 187 ha)

• Selvbærende natur uden tilskudsfodring + naturnær tømmerproduktion

• Ejer og forvalter: Knuthenborg Gods

• Bisonbestand 2020: 4 (2019: 3) 

• Vildsvinebestand 2020: 18 (2019: 25)

• Baggrund og status: Bisoner i Merritskov, Lolland

2017. VILDHESTE OG VILDOKSER. NØRRESTRAND, HORSENS (ca. 50 ha) 

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Horsens Kommune

• Vildhest: Konik • Vildokse: Skotsk Højlandskvæg

• Vildhestebestand 2020: 9 (2019: 7)

• Vildoksebestand 2020: 9 (2019: 9)

• Baggrund og status: Vildheste og vildokser, Nørrestand ved Horsens

2017. VILDHESTE OG VILDOKSER. BØTØSKOVEN, FALSTER (ca. 153 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer: Den Danske Naturfond. Forvalter: Guldborgsund Kommune

• Vildhest: Konik

• Vildokse: Skotsk Højlandskvæg

• Vildhestebestand 2020: 19 (2019: 19)

• Vildoksebestand 2020: 5 (2019: 10)

• Baggrund og status: Vildheste i Bøtøskoven, Falster

2018. VILDHESTE. ULVSHALE, MØN (ca. 135 + ca. 95 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: 10 (2019: 10)

• Baggrund og status: Vildhestene på Ulvshale, Møn

2019. VILDHESTE OG VILDOKSER. FLÆGEN, VESTFYN (ca. 50 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Wedellsborg Gods

• Vildhest: Exmoor Pony • Vildokse: Galloway

• Vildhestebestand 2020: 4 • Vildoksebestand 2020: 10 

• Baggrund og status: Vildheste og vildokser ved Flægen

2019. VILDHESTE. SKINDBJERGLUND & RISE SKOV, NORDJYLLAND (ca. 225 ha)

• Selvbærende natur uden fast tilskudsfodring

• Ejer og forvalter: Naturstyrelsen

• Vildhest: Exmoor Pony

• Vildhestebestand 2020: 20

• Baggrund og status: Vildhestene i Skindbjerglund & Rise Skov, Nordjylland

Vidheste, Exmoor (foto: Rune Engelbreth Larsen)

Samlet landsdækkende statistik

Vildheste, bisoner, bævere, vildsvin og elge i tal, 1926-2020

Anker 2

Status 2020 (pr. 1.1.)

Vildere naturprojekter med genudsatte nøglearter (note 1)

2020: 22 projekter (2019: 20) • 2015: 13 • 2010: 7 • 2000: 3 

2020: ca. 9.700 hektar (2019: ca. 9.500 ha) • 2015: ca. 5.100 ha • 2010: ca. 4.500 ha • 2000: ca. 4.300 ha

Vildhestebestand i Danmark (note 2)

2020: ca. 344 vildheste (2019: ca. 291) • 2015: ca. 183 • 2010: ca. 109 • 2000: ca. 40

Bisonbestand i Danmark

2020: ca. 17 bisoner (2019: 20) • 2015: 25 • 2010: 3 • 2000: 0

Vildsvinebestand i Danmark

2020: ca. 158 vildsvin (2019: 215) • 2015: ca. 150 • 2010: ca. 150 • 2000: ca. 150

Elgbestand i Danmark

2020: 19-20 elge (2019: 15-17) • 2015: 0 • 2010: 0 • 2000: 0

Bæverbestand i Danmark (note 3)

2020: ca. 370 bævere • 2015: ca. 200 • 2010: ca. 145 • 2000: ca. 18

Note 1) Arealangivelsen gælder afgrænsede projektområder og inkluderer derfor ikke bæverterritorier. 

Note 2) Både Exmoor Ponyer og Konik Heste. I 2020 er fordelingen: ca. 313 Exmoor Ponyer (2019: 252) + ca. 31 Konik Heste (2019: 39). 

Note 3) Baseret på optællinger og estimater. Principperne ændres i 2017, hvorfor estimaterne ikke er helt sammenlignelige før og efter 2017.

Rune Engelbreth Larsen (seneste opdatering: 18. februar 2020)
Tak til Aage V. Jensen Naturfond og private givere for støtte

Litteraturliste

Vision og introduktion: vildere og mere selvbærende natur – hvad og hvordan?

• Naturnationalparker – forslag til vildere vidder i dansk natur

bottom of page